Rapportering av dine finansielle forhold i utlandet til norske skattemyndigheter

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.20. desember 2023

I november inngikk Norge en intensjonsavtale med 47 land om å tiltre OECDs nye standard for rapportering og automatisk utveksling av opplysninger om kryptoaktiva (CARF), med sikte på å gjennomføre første utveksling i 2027. Fra før har Norge inngått avtaler om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti hos finansinstitusjoner (CRS og FATCA).

Hender med kalkulator og krypto.jpg

Avtalene innebærer at nordmenn med inntekt og/eller formue i utenlandet må regne med at opplysninger om dette havner hos Skatteetaten.

Formålet med CRS, FATCA og CARF er å sikre riktig beskatning av inntekter og formue som skattyter har utenfor sitt hjemland. Avtalene medfører at norske opplysningspliktige (finansinstitusjoner og etter hvert tilbydere av vekslingstjenester for kryptoaktiva) må fastslå hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende, og innrapportere opplysninger om finansielle forhold til Skatteetaten. De opplysningspliktige innhenter opplysninger fra sine kunder om skattemessig bosted, før de rapporterer opplysningene. Skatteetaten vil deretter sende opplysningene til skattemyndighetene i kontohavers/reell rettighetshavers hjemland. Tilsvarende skal skattemyndighetene i andre land som har signert avtalene sende opplysninger til Skatteetaten om norske skattyteres finansielle forhold i de aktuelle landene.

Det er omfattende opplysninger det skal rapporteres om. I Norge innebærer det at blant annet banker, verdipapirforetak, verdipapirfond, alternative investeringsfond og livsforsikringsselskaper typisk er omfattet av reglene. Dagens opplysningsplikt gjelder blant annet for innskuddskonti, finansielle instrumenter og andre finansielle produkter som holdes på konto, innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond, livsforsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og livrenter. Og nå altså også for kryptoaktiva. Skattyter har krav på å få tilsendt kopi av opplysningene som er sendt til Skatteetaten.

FATCA- Foreign account Tax compliance Act

USA innførte i 2010 lovgivning som skal sikre amerikansk skattefundament og hindre skatteunndragelser når amerikanske skattytere har finansiell formue og inntekt i utlandet. Lovgivningen kalles Foreign Account Tax Compliance Act, og forkortes gjerne til «FATCA». Fysiske og juridiske personer bosatt eller hjemmehørende i USA er skattepliktige til USA også for inntekter opptjent utenfor USA. Amerikanske statsborgere er dessuten skatte- og rapporteringspliktige til USA, selv om de er bosatt i f.eks. Norge. Det er bakgrunnen for at alle konti som eies eller rådes over av amerikanske statsborgere eller av personer bosatt i USA, skal identifiseres, for så å skattlegges i USA.

Etter FATCA-lovgivningen skal det i utgangspunktet trekkes 30 prosent (amerikansk) kildeskatt på bestemte betalinger fra amerikanske kilder til norske og andre utenlandske finansielle institusjoner. Norske skattemyndigheter har inngått avtale med amerikanske skattemyndigheter (IRS) om rapportering av bestemte finansielle forhold/kontoopplysninger mv. («FATCA-avtalen»). De norske finansielle institusjonene unngår kildeskatt dersom opplysningene rapporteres riktig til norske skattemyndigheter.

De norske reglene innebærer ikke at norske finansielle institusjoner har plikt til å trekke kildeskatt, men de har derimot plikt til å rapportere opplysninger slik at amerikansk kildeskatt kan trekkes korrekt.

Nordmenn med amerikansk statsborgerskap må regne med at opplysninger om dem rapporteres til amerikanske skattemyndigheter via Skatteetaten.

CRS – Common Reporting Standard

På bakgrunn av FATCA-lovgivningen, har OECD utarbeidet en standard for automatisk utveksling av årlige skatteopplysninger knyttet til finansielle konti. Standarden kalles Common Reporting Standard (CRS). Reglene er bygget over samme lest som FATCA-reglene, men er ikke helt identiske.

Norge undertegnet i 2014 en multilateral avtale om automatisk utveksling av skatteopplysninger om finansielle forhold (CRS-avtalen). Norge utveksler opplysninger på bakgrunn av CRS fra og med inntektsåret 2016. Over 120 jurisdiksjoner har frem til nå undertegnet den multilaterale avtalen. For eksempel signerte Sveits avtalen i 2016. Sveitsiske skattemyndigheter skal derfor innhente og utveksle informasjon om finansielle forhold tilhørende skattytere bosatt/hjemmehørende i Norge til norske skattemyndigheter.

Norske finansielle institusjoner må, på samme måte som under FATCA-reglene, innrapportere opplysninger om finansielle forhold som gjelder utenlandske skattytere til norske skattemyndigheter, som så igjen rapporterer opplysningene til skattemyndighetene i den aktuelle kontohavers hjemland.

Finansinstitusjoners brudd på rapporteringsplikten under CRS innebærer ikke risiko for ileggelse av utenlandsk kildeskatt på betalinger til den finansielle institusjonen slik tilfellet er under FATCA. Brudd på rapporteringsplikten kan imidlertid medføre gebyr eller tvangsmulkt.

Riksrevisjonen har i høst kritisert skatteetaten for at CRS-opplysninger i svært liten grad har blitt brukt til kontroll av utenlandsformuer, og at det gjennomgående har vært få kontroller på utenlandsområdet i forbindelse med skatteoppgjøret. Det gjenstår å se hvordan skatteetaten vil følge opp kritikken fra Riksrevisjonen, men trolig kan vi forvente økt kontrollaktivitet fra norske skattemyndigheter.

CARF – Crypto Asset Reporting Framework

Gjennom CARF-avtalen vil norske skattemyndigheter motta opplysninger om norske skattepliktiges transaksjoner med kryptoaktiva hos utenlandske vekslingstjenester. Ifølge Skatteetaten, er det mange norske skattytere som unnlater å oppgi (utenlandske) kryptoverdier i skattemeldingen. CARF-avtalen vil kunne bøte på dette.

Tilsvarende skal norske vekslingstjenester rapportere opplysninger til norske skattemyndigheter om personer, selskaper og andre enheter som er hjemmehørende i utlandet. Disse opplysningene vil så utveksles mellom norske skattemyndigheter og skattemyndigheten i landet der den skattepliktige er bosatt.

Avtalen bygger i stor grad på de samme reglene og prinsippene som CRS, og skal bidra til at CRS ikke undergraves ved at verdier flyttes fra tradisjonelle verdipapirer til kryptoaktiva.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....